Merge branch 'master' of https://scm.cri.ensmp.fr/git/Faustine
[Faustine.git] / interpretor / preprocessor / faust-0.9.47mr3 / documentation / faust-quick-reference.pdf
1 %PDF-1.4
2 %ÐÔÅØ
3 1 0 obj
4 << /S /GoTo /D (chapter.1) >>
5 endobj
6 4 0 obj
7 (Introduction)
8 endobj
9 5 0 obj
10 << /S /GoTo /D (section.1.1) >>
11 endobj
12 8 0 obj
13 (Design Principles)
14 endobj
15 9 0 obj
16 << /S /GoTo /D (section.1.2) >>
17 endobj
18 12 0 obj
19 (Signal Processor Semantic)
20 endobj
21 13 0 obj
22 << /S /GoTo /D (chapter.2) >>
23 endobj
24 16 0 obj
25 (Compiling and installing Faust)
26 endobj
27 17 0 obj
28 << /S /GoTo /D (section.2.1) >>
29 endobj
30 20 0 obj
31 (Organization of the distribution)
32 endobj
33 21 0 obj
34 << /S /GoTo /D (section.2.2) >>
35 endobj
36 24 0 obj
37 (Compilation)
38 endobj
39 25 0 obj
40 << /S /GoTo /D (section.2.3) >>
41 endobj
42 28 0 obj
43 (Installation)
44 endobj
45 29 0 obj
46 << /S /GoTo /D (section.2.4) >>
47 endobj
48 32 0 obj
49 (Compilation of the examples)
50 endobj
51 33 0 obj
52 << /S /GoTo /D (chapter.3) >>
53 endobj
54 36 0 obj
55 (Faust syntax)
56 endobj
57 37 0 obj
58 << /S /GoTo /D (section.3.1) >>
59 endobj
60 40 0 obj
61 (Faust program)
62 endobj
63 41 0 obj
64 << /S /GoTo /D (section.3.2) >>
65 endobj
66 44 0 obj
67 (Statements)
68 endobj
69 45 0 obj
70 << /S /GoTo /D (subsection.3.2.1) >>
71 endobj
72 48 0 obj
73 (Declarations)
74 endobj
75 49 0 obj
76 << /S /GoTo /D (subsection.3.2.2) >>
77 endobj
78 52 0 obj
79 (Imports)
80 endobj
81 53 0 obj
82 << /S /GoTo /D (subsection.3.2.3) >>
83 endobj
84 56 0 obj
85 (Documentation)
86 endobj
87 57 0 obj
88 << /S /GoTo /D (section.3.3) >>
89 endobj
90 60 0 obj
91 (Definitions)
92 endobj
93 61 0 obj
94 << /S /GoTo /D (subsection.3.3.1) >>
95 endobj
96 64 0 obj
97 (Simple Definitions)
98 endobj
99 65 0 obj
100 << /S /GoTo /D (subsection.3.3.2) >>
101 endobj
102 68 0 obj
103 (Function Definitions)
104 endobj
105 69 0 obj
106 << /S /GoTo /D (subsection.3.3.3) >>
107 endobj
108 72 0 obj
109 (Definitions with pattern matching)
110 endobj
111 73 0 obj
112 << /S /GoTo /D (section.3.4) >>
113 endobj
114 76 0 obj
115 (Expressions)
116 endobj
117 77 0 obj
118 << /S /GoTo /D (subsection.3.4.1) >>
119 endobj
120 80 0 obj
121 (Diagram Expressions)
122 endobj
123 81 0 obj
124 << /S /GoTo /D (subsection.3.4.2) >>
125 endobj
126 84 0 obj
127 (Numerical Expressions)
128 endobj
129 85 0 obj
130 << /S /GoTo /D (subsection.3.4.3) >>
131 endobj
132 88 0 obj
133 (Time expressions)
134 endobj
135 89 0 obj
136 << /S /GoTo /D (subsection.3.4.4) >>
137 endobj
138 92 0 obj
139 (Environment expressions)
140 endobj
141 93 0 obj
142 << /S /GoTo /D (subsection.3.4.5) >>
143 endobj
144 96 0 obj
145 (Foreign expressions)
146 endobj
147 97 0 obj
148 << /S /GoTo /D (subsection.3.4.6) >>
149 endobj
150 100 0 obj
151 (Applications and Abstractions)
152 endobj
153 101 0 obj
154 << /S /GoTo /D (section.3.5) >>
155 endobj
156 104 0 obj
157 (Primitives)
158 endobj
159 105 0 obj
160 << /S /GoTo /D (subsection.3.5.1) >>
161 endobj
162 108 0 obj
163 (Numbers)
164 endobj
165 109 0 obj
166 << /S /GoTo /D (subsection.3.5.2) >>
167 endobj
168 112 0 obj
169 (C-equivalent primitives)
170 endobj
171 113 0 obj
172 << /S /GoTo /D (subsection.3.5.3) >>
173 endobj
174 116 0 obj
175 (math.h-equivalent primitives)
176 endobj
177 117 0 obj
178 << /S /GoTo /D (subsection.3.5.4) >>
179 endobj
180 120 0 obj
181 (Delay, Table, Selector primitives)
182 endobj
183 121 0 obj
184 << /S /GoTo /D (subsection.3.5.5) >>
185 endobj
186 124 0 obj
187 (User Interface Elements)
188 endobj
189 125 0 obj
190 << /S /GoTo /D (chapter.4) >>
191 endobj
192 128 0 obj
193 (Invoking the Faust compiler)
194 endobj
195 129 0 obj
196 << /S /GoTo /D (section.4.1) >>
197 endobj
198 132 0 obj
199 (Compilation options)
200 endobj
201 133 0 obj
202 << /S /GoTo /D (chapter.5) >>
203 endobj
204 136 0 obj
205 (Architecture files)
206 endobj
207 137 0 obj
208 << /S /GoTo /D (section.5.1) >>
209 endobj
210 140 0 obj
211 (Audio architecture modules)
212 endobj
213 141 0 obj
214 << /S /GoTo /D (section.5.2) >>
215 endobj
216 144 0 obj
217 (UI architecture modules)
218 endobj
219 145 0 obj
220 << /S /GoTo /D (subsection.5.2.1) >>
221 endobj
222 148 0 obj
223 (Active widgets)
224 endobj
225 149 0 obj
226 << /S /GoTo /D (subsection.5.2.2) >>
227 endobj
228 152 0 obj
229 (Passive widgets)
230 endobj
231 153 0 obj
232 << /S /GoTo /D (subsection.5.2.3) >>
233 endobj
234 156 0 obj
235 (Widgets layout)
236 endobj
237 157 0 obj
238 << /S /GoTo /D (subsection.5.2.4) >>
239 endobj
240 160 0 obj
241 (Metadata)
242 endobj
243 161 0 obj
244 << /S /GoTo /D (section.5.3) >>
245 endobj
246 164 0 obj
247 (OSC architecture modules)
248 endobj
249 165 0 obj
250 << /S /GoTo /D (subsection.5.3.1) >>
251 endobj
252 168 0 obj
253 (OSC GUI architecture module)
254 endobj
255 169 0 obj
256 << /S /GoTo /D (subsection.5.3.2) >>
257 endobj
258 172 0 obj
259 (OSC message aliases)
260 endobj
261 173 0 obj
262 << /S /GoTo /D (subsection.5.3.3) >>
263 endobj
264 176 0 obj
265 (OSC audio architecture)
266 endobj
267 177 0 obj
268 << /S /GoTo /D (chapter.6) >>
269 endobj
270 180 0 obj
271 (Controlling the code generation)
272 endobj
273 181 0 obj
274 << /S /GoTo /D (section.6.1) >>
275 endobj
276 184 0 obj
277 (Vector Code generation)
278 endobj
279 185 0 obj
280 << /S /GoTo /D (section.6.2) >>
281 endobj
282 188 0 obj
283 (Parallel Code generation)
284 endobj
285 189 0 obj
286 << /S /GoTo /D (subsection.6.2.1) >>
287 endobj
288 192 0 obj
289 (The OpenMP code generator)
290 endobj
291 193 0 obj
292 << /S /GoTo /D (subsection.6.2.2) >>
293 endobj
294 196 0 obj
295 (Adding OpenMP directives)
296 endobj
297 197 0 obj
298 << /S /GoTo /D (subsection.6.2.3) >>
299 endobj
300 200 0 obj
301 (Example of parallel OpenMP code)
302 endobj
303 201 0 obj
304 << /S /GoTo /D (subsection.6.2.4) >>
305 endobj
306 204 0 obj
307 (The scheduler code generator)
308 endobj
309 205 0 obj
310 << /S /GoTo /D (subsection.6.2.5) >>
311 endobj
312 208 0 obj
313 (Example of parallel scheduler code)
314 endobj
315 209 0 obj
316 << /S /GoTo /D (chapter.7) >>
317 endobj
318 212 0 obj
319 (Mathematical Documentation)
320 endobj
321 213 0 obj
322 << /S /GoTo /D (section.7.1) >>
323 endobj
324 216 0 obj
325 (Goals of the mathdoc)
326 endobj
327 217 0 obj
328 << /S /GoTo /D (section.7.2) >>
329 endobj
330 220 0 obj
331 (Installation requirements)
332 endobj
333 221 0 obj
334 << /S /GoTo /D (section.7.3) >>
335 endobj
336 224 0 obj
337 (Generating the mathdoc)
338 endobj
339 225 0 obj
340 << /S /GoTo /D (subsection.7.3.1) >>
341 endobj
342 228 0 obj
343 (Invoking the -mdoc option)
344 endobj
345 229 0 obj
346 << /S /GoTo /D (subsection.7.3.2) >>
347 endobj
348 232 0 obj
349 (Invoking faust2mathdoc)
350 endobj
351 233 0 obj
352 << /S /GoTo /D (subsection.7.3.3) >>
353 endobj
354 236 0 obj
355 (Online examples)
356 endobj
357 237 0 obj
358 << /S /GoTo /D (section.7.4) >>
359 endobj
360 240 0 obj
361 (Automatic documentation)
362 endobj
363 241 0 obj
364 << /S /GoTo /D (section.7.5) >>
365 endobj
366 244 0 obj
367 (Manual documentation)
368 endobj
369 245 0 obj
370 << /S /GoTo /D (subsection.7.5.1) >>
371 endobj
372 248 0 obj
373 (Six tags)
374 endobj
375 249 0 obj
376 << /S /GoTo /D (subsection.7.5.2) >>
377 endobj
378 252 0 obj
379 (The mdoc top-level tags)
380 endobj
381 253 0 obj
382 << /S /GoTo /D (subsection.7.5.3) >>
383 endobj
384 256 0 obj
385 (An example of manual mathdoc)
386 endobj
387 257 0 obj
388 << /S /GoTo /D (subsection.7.5.4) >>
389 endobj
390 260 0 obj
391 (The -stripmdoc option)
392 endobj
393 261 0 obj
394 << /S /GoTo /D (section.7.6) >>
395 endobj
396 264 0 obj
397 (Localization of mathdoc files)
398 endobj
399 265 0 obj
400 << /S /GoTo /D (section.7.7) >>
401 endobj
402 268 0 obj
403 (Summary of the mathdoc generation steps)
404 endobj
405 269 0 obj
406 << /S /GoTo /D (chapter.8) >>
407 endobj
408 272 0 obj
409 (Acknowledgments)
410 endobj
411 273 0 obj
412 << /S /GoTo /D [274 0 R /Fit ] >>
413 endobj
414 276 0 obj <<
415 /Length 302
416 /Filter /FlateDecode
417 >>
418 stream
419\95\90MkÃ0\f\86ïý\15\87h\96,Ûñq+m¡ÐÁ²ì´î\10Òt\84\95\fú1Ø¿\9f\83\1ew\91ñ+é\91^iñ)´XLôå\ 5\8fB\83NAì£x'Tÿ©|ª'\ fsv\82\18|\19sõV 3\18/¬a@+ê\8dx\97så½|TÞÊ·W\85$kU\10£|9õ­"\94_ù[)4²Û*bÙíDznh;õQ/Ó\ 4\8cTv4N( \98¼(ÐC0&\8fXk«\7f\14¹±µ`yè¿\87\10\80]Lã\88ºZËL\84`mb\8e\ 6\f\89\82\94\91\8bëì